Hea kvaliteet parima hinnaga !

Säästa aeg ja raha !

Renditingimused

ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted, lepingu olemus ja reguleerimisobjekt

1.1. Mõisted:
a. Rendileandja – lepingu esilehel märgitud äriühing;
b. Rentnik – lepingu esilehel Rentnikuna märgitud isik, kes saab Rendileandjalt õiguse sõiduki kasutamiseks vastavalt käesolevale lepingule;
c. Leping – Rendileandja ja Rentniku vaheline sõiduki rendileping, mis koosneb käesolevatest üldtingimustest ja esilehel sätestatud eritingimustest;
d. Sõiduk – lepingu esilehel märgitud sõiduk, mille kasutusõigus kuulub Rendileandjale ning mille Rendileandja annab vastavalt lepingule Rentnikule kasutusse.
1.2. Käesolevad tingimused sätestavad Rentniku õigused ja kohustused sõiduki kasutamisel. Rentnik on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub Rendileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki rentimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel Rendileandjaga. Rendileandja lubab Rentnikul sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega.
1.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on käesolevaid tingimusi lugenud ning kohustub neid täitma.

2. Sõiduki õigustatud kasutaja

2.1. Vastavalt lepingule võivad sõidukit juhtida ainult Rentnik ja/või teised isikud, kes on Rendileandja poolt märgitud lisajuhina lepingusse. Sõidukit ei või juhtida isik (kaasa arvatud Rentnik):
2.1.1. kes ei vasta Rendileandja või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
2.1.2. kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet („joobeseisund“), või kes on üleväsinud.

3. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

3.1. Rendileandja annab Rentnikule üle töökorras ja puhtaks pestud (väljast ja seest) sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on õigusaktidest tulenevalt nõutav sõiduki kasutamiseks vastavalt Rentniku poolt sõiduki broneerimisel Rendileandjale esitatud informatsioonile.
3.2. Rentnik kontrollib sõiduki seisundit selle üleandmisel Rendileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga lepingu üleandmise-vastuvõtmise lehel, et see vastab lepingus nimetatud tingimustele. Rentnik on rendiperioodi jooksul vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest.
3.3. Rentnik kohustub tagastama sõiduki Rendileandjale lepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel Rentnikule.
3.4. Vastuvõtmisel on Rentnikul õigus nõuda Rendileandjalt sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, juhul kui Rentnik loobub sellest õigusest, vastutab Rentnik sõiduki eest, kuni Rendileandja on sõiduki üle vaadanud ja võtnud oma otsesesse valdusesse. Otsene valdus loetakse Rendileandja poolt vastu võetuks, kui Rendileandja on saanud sõiduki võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata.
3.5. Juhul, kui Rentnik ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas lepingus märgitud tagastamise ajal, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud renditasu ühe päeva.
3.6. Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki, kuid ei tagasta sõiduki dokumente ja/või sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud renditasu ühe päeva kohta seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.
3.7. Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel Rendileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule kulule Rendileandja poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.
3.8. Kui Rentnik on ületanud sõiduki tagastamisel lepingu esilehel kokkulepitud läbisõidu piirangut, siis kohustub ta tasuma Rendileandjale lepingu esilehel märgitud tasu iga lubatud läbisõitu ületava kilomeetri kohta.
3.9. Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Rendileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 5 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.

4. Rentniku vastutus vigastuste ja kahju puhul

4.1. Rentnik on rendiperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka sõidukiga kaasa antud lisavarustust. Rentnik ei vastuta kahju eest üksnes ulatuses, mille hüvitab Rendileandjale kindlustusandja (nt kohustusliku liikluskindlustuse hüvitised). Lepingu rikkumisel Rentniku poolt ükski vastutuse piirang ei kohaldu ning Rentnik hüvitab Rendileandjale kogu tekkinud kahju. Rentnik hüvitab Rendileandjale muu hulgas sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki renditulu, sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Rendileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja -kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või -osade müüja ning muu teenuse pakkuja.
4.2. Rentnik on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrguse või kliirensiga.
4.3. Rentnik on täielikult vastutav mootori-, käigukasti- ja siduri rikete eest, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Kahjustuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks sõiduki Eesti margiesinduse ekspertiis.
4.4. Sõiduki iga rehvi purunemisel rendiperioodil on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 16.2.8. toodule.
4.5. Rendiperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 16.2.9. toodule.

5. Sõiduki kasutamine

5.1. Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt punktile 2 ning käesolevale punktile. Rentnik on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel.
5.2. Rentnik on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava GPS seadmega, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Turvavöösid ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt sõiduki kasutamise riigis kehtivatele õigusaktidele.
5.3. Rentnik on kohustatud kasutama sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima peale iga 1000 km läbimist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb Rendileandjat sellest koheselt telefoni teel teavitada. Teenindusse või remonti võib sõiduki viia vaid Rendileandja eelneval loal. Samuti on Rentnikul keelatud sõidukit ise remontida.
5.4. Sõidukit ei tohi kasutada:
5.4.1. enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
5.4.2. raskema veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
5.4.3. teiste sõidukite (sh järelhaagiste) või muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;
5.4.4. sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud;
5.4.5. nõuetekohaselt kinnitamata esemete veoks;
5.4.6. selliste esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks sõiduki kohese uuesti rentimise;
5.4.7. rallidel, test- ning võidusõitudel;
5.4.8. liiklusseaduse ja muude kehtivate õigusaktide vastaselt;
5.4.9. seadusevastaseks tegevuseks;
5.4.10. edasirentimiseks;
5.4.11. sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;
5.4.12. õppesõiduks;
5.4.13. taksoteenuse osutamiseks;
5.4.14. loomade veoks.

5.5. Lepingu sõlmimisel on Rentnik kohustatud informeerima Rendileandjat oma sõidumarsruudist. Sõidukit võib kasutada ainult lepingu esilehel märgitud territooriumil.
5.6. Rendileandja jätab endale õiguse sõiduk igal ajal Rentniku kulul oma valdusesse tagasi võtta ja leping lõpetada, kui Rentnik lepingu tingimusi ei täida.

6. Maksetingimused

6.1. Rentnik on vastutav kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste tasumise eest ka juhul, kui maksjaks on Rentniku poolt märgitud kolmas isik.
6.2. Lepingust tulenevad rahalised kohustused, sh renditasu, tuleb Rentnikul täita lepingu esilehel märgitud maksegraafiku järgi. Kui rahaline kohustus ilmneb pärast rendiperioodi lõppu või kui lepingu esilehel on märgitud rahalise kohustuse täitmine arve alusel, tuleb kohustus täita 14 päeva jooksul arvates arvel märgitud arve väljastamise päevast.
6.3. Kui Rentnik ei tasu lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt, on Rendileandjal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,1% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest. Vähemalt teistkordse hilinemise korral on Rendileandjal lisaks viivisele õigus nõuda leppetrahvi kuni 3 päeva renditasu suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.

7. Tasud

7.1. Renditasu väljendab tasu sõiduki kasutamise eest lepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel.
7.2. Renditasu arvutamise aluseks on sõiduki broneerimise ajal või lepingu sõlmimisel kehtinud rendihind. Sõiduki broneerimisel ei garanteerita Rentnikule konkreetset automudelit, vaid sõiduk kindlate tingimuste alusel eristatavast sõidukigrupist.
7.3. Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki rendiperioodi alguskellaajast arvates. Iga järgmine rendipäev algab igal järgneval päeval sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel.
7.4. Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest Rentniku poolt võivad renditasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha rendiperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad rendihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või -kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendileandja ja Rentniku vahel lepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses.
7.5. Rentniku lõplikud rahalised kohustused määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist.
7.6. Rentnik kohustub maksma Rendileandjale lepingu allakirjutamisel summa suuruses __________ (____________________) eurot (edaspidi nimetatud deposiit), tagamaks lepingu kehtivuse ajal kõigi lepingust tulenevate põhi- ja kõrvalnõuete täitmist.
7.7. Rendileandja tagastab Rentnikule deposiidi peale sõiduki tagastamist ja kontrolli teostamist eeldusel, et Rendileandjal ei ole Rentniku vastu varalisi nõudeid ja/või puudub alus selliste nõuete tekkimiseks. Rendileandjal on õigus deposiidist maha arvestada Rentniku võlgnevused ja Rendileandja varale tekitatud kahju.
7.8. Deposiit ei või olla tasaarveldatud renditasuga.

8. Kütusepaagi täitmise kulud

8.1. Rentnikule antakse sõiduk üle täis paagiga. Juhul, kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb Rentnikul tasuda puuduoleva kütuse. Puuduva kütuse arvestamine käib kaheksandik skaalal, kus minimaalne puuduv osa on 1/8 kütusepaagist.
8.2. Juhul, kui Rentnik on lepingu sõlmimisel avaldanud soovi osta paagitäis kütust ette, tasub ta selle eest summas, mis on märgitud lepingule ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütust Rentnikule ei hüvitata.

9. Vastutus vara eest

9.1. Rendileandja ei vastuta Rentniku, lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud rendiperioodil sõidukisse.

10. Vastutuskindlustus

10.1. Seaduse alusel kohustuslik vastutuskindlustus (liikluskindlustus) sisaldub sõiduki rendihinnas.
10.2. Rendileandja sõidukite vastutuskindlustus kaitseb Rendileandjat, Rentniku ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele.
10.3. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale kogu kahju, mis tuleneb kindlustusandjate poolt esitatud nõuetest, kui sõiduki kasutamine ei vastanud lepingu nõuetele.

11. Vigastused, avariid, vargus ja vandalism

11.1. Rentnik on kohustatud teatama telefoni teel liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, kahjustumisest ja/või mõnest muust sõidukiga toimunud intsidendist koheselt Rendileandjale ja viimase nõudmisel politseile.
11.2. Rentnik ei tohi pärast punktis 11.1. nimetatud intsidendi toimumist Rendileandja-poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Rentnik on kohustatud üles kirjutama intsidendis osalejate ja tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid (st ei tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega).
11.3. Rentnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma ja esitama Rendileandjale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab Rentnik Rendileandjale esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel vastutab Rentnik sõiduki algse soetusmaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses.
11.4. Sõiduki varguse korral peab Rentnik Rendileandjale üle andma sõiduki võtmed, registreerimistunnistuse ja muu dokumentatsiooni. Juhul, kui Rentnik kõiki nõutavaid esemeid Rendileandjale üle ei anna või ei täida teisi punktis 11 esitatud nõudeid, Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale sõiduki algse soetusmaksumuse ja muu sõiduki vargusest tuleneva kahju (mh punktis 4.1. viidatud saamata jäänud tulu).
11.5. Rentnik on kohustatud tegema koostööd Rendileandja ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning õiguslike probleemide lahendamisel.

12. Rendileandja vastutuse piirangud

12.1. Rendileandja ei ole Rentniku või kolmandate isikute ees sõiduki rentimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud otsese varalise kahju eest, kui see on tekkinud otsesest Rendileandja poolsest raskest hooletusest või tahtlusest. Rendileandja ei vastuta kaudse kahju (mh saamata jäänud tulu), rentimisest tuleneva kahju, mittevaralise kahju või ükskõik millise erikahju eest.
12.2. Miski punktis 12.1. ei välista või vähenda Rendileandja vastutust surma või isiku vigastuste korral, kui see on põhjustatud Rendileandja raskest hooletusest või tahtlusest, või muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei ole seaduse alusel võimalik.

13. Parkimis- ja liiklustrahvid

13.1. Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.

13.2. Kui Rentnik saab rentimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendileandjat koheselt informeerima.
13.3. Juhul, kui punktis 13.1. nimetatud rikkumiste eest tasub Rentniku asemel Rendileandja, peab Rentnik need kulud Rendileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu vastavalt punktile 16.1.2.
13.4. Rentniku nõudmisel esitab Rendileandja Rentnikule koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille Rendileandja on pidanud tasuma ning mis seonduvad sõiduki kasutamisega Rentniku poolt.

14. Isikuandmed

14.1. Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik Rendileandjal oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning Rendileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.

15. Tingimuste kehtivus

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused Rendileandja ja Rentniku vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

16. Leppetrahvid ja teenustasud

16.1. Rentnik tasub Rendileandjale:
16.1.1. liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – 2000.00 eurot leppetrahvi;
16.1.2. kui Rendileandjale esitatakse Rentniku tõttu liiklus- või parkimistrahv – 25.00 eurot teenustasu trahvi käitlemise eest;
16.1.3. sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 2000.00 eurot leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
16.1.4. sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas – 200.00 eurot leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
16.1.5. sõidukis suitsetamisel – 200.00 eurot leppetrahvi;
16.2.6. puuduva või rikutud autovõtme puhul – 400.00 eurot leppetrahvi;
16.2.7. puuduva(te) dokumendi/te puhul – 200.00 eurot leppetrahvi;
16.2.8. purunenud rehvi eest – 200.00 eurot leppetrahvi iga purunenud rehvi kohta;
16.2.9. puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – 200.00 eurot leppetrahvi;
16.2.10. puuduva või lõhutud autovarustuse eest – 500.00 eurot leppetrahvi;
16.2.11. sõiduki salongi keemilise puhastuse vajaduse korral – 200.00 eurot teenustasu;
16.2.12. sõiduki kahjustamisel – 40.00 eurot teenustasu kahjustuste hindamise eest.

16.2. Kõik teenustasud sisaldavad käibemaksu.
16.3. Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri.
16.4. Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.